Privacybeleid

ONDERWERP

Dit Charter werd opgesteld door NOPACITY gevestigd te avenue octave michot,12 1640 Rhode saint genèse ingeschreven bij de Banque Carrefour des entreprises onder het nummer: 0654 883 226 (hierna “de verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd). Het doel van dit Handvest is om bezoekers van de website die gehost wordt op http://subsidea.be (hierna te noemen de “website”) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit Handvest maakt deel uit van de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd). De voor de verwerking verantwoordelijke besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe de redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik. Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder beschreven praktijken, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het postadres of e-mailadres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest.

TOESTEMMING

Door de website te bezoeken en te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij/zij de hieronder beschreven informatie heeft gelezen, dit Handvest aanvaardt en er uitdrukkelijk mee instemt dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij via de website en/of bij het gebruik van de op de website aangeboden diensten meedeelt, verzamelt en verwerkt overeenkomstig de in dit Handvest beschreven methoden en principes, voor de hieronder aangegeven doeleinden. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van eerder gegeven toestemming.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de hieronder beschreven methoden en principes:

zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres ;
zijn/haar e-mailadres als de gebruiker dit eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen op de website, door per e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, door deel te nemen aan discussieforums, door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie, enz;
alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie (toegang tot zijn/haar persoonlijke account).

De voor de verwerking verantwoordelijke kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens zijn niet-persoonlijk omdat ze een specifiek individu niet direct of indirect identificeren. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de gegevensbeheerder te verbeteren. In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat het mogelijk is om de betrokken personen te identificeren, zullen dergelijke gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens totdat het onmogelijk is om ze te koppelen aan een specifieke persoon.

VERZAMELMETHODEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw terminal (pc, laptop of smartphone, enz.) wanneer u een website bezoekt, zoals uw taalkeuze. Als beheerder van de website www.subsidea.be maakt Subsidea gebruik van verschillende soorten cookies, die in de onderstaande tabel worden beschreven.

FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies stellen de website in staat om reeds verstrekte informatie te registreren en om u gepersonaliseerde verbeterde functionaliteiten aan te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld de taal van je keuze onthouden.
Deze cookies kunnen daarom niet worden gedeactiveerd.

ANALYTISCHE COOKIES

De website gebruikt Google Analytics voor analytische doeleinden. Met deze analysetool kunnen we het bezoek (traffic) aan de website kwantificeren, in het bijzonder het aantal keren dat een bepaalde pagina is gelezen. We gebruiken deze informatie uitsluitend om de inhoud van onze website en de communicatie eromheen te verbeteren.
Deze cookies worden alleen op uw terminal geplaatst als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

SCRIPT VOOR COOKIES

Scriptcookies” zijn externe scripts/bibliotheken die de site gebruikt om elementen zoals google fonts of google maps op te roepen.
Deze cookies worden alleen op uw terminal geplaatst als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

LIJST MET COOKIES

De website www.subsidea.be maakt gebruik van de volgende cookies:

_privacy_session
Type en herkomst : Functionele cookie
Houdbaarheid: 1 jaar
Inhoud: Taal van de bezoeker
Doel: De taal van de bezoeker opslaan voor toekomstige bezoeken

Privacy tracking
Type en herkomst: Analytics-cookie (Google Analytics)
Houdbaarheid: 24 uur
Inhoud: opeenvolging van tekens
Doel: Siteverkeer analyseren

_privacy_gfonts
Type en oorsprong : Cookie Script (Google Fonts)
Houdbaarheid: 24 uur
Inhoud : Extern script
Doel: Appellation lettertype

DOELEINDEN VAN VERWERKING

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden:

de levering van de aangeboden diensten beheren en controleren;
verzending en follow-up van bestellingen en facturen ;
het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de controller ;
gratis monsters sturen of diensten aanbieden tegen voordelige voorwaarden;
gebruikersvragen beantwoorden ;
statistieken produceren;
om de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten die worden aangeboden door de gegevensbeheerder te verbeteren;
informatie sturen over nieuwe producten en/of diensten van de controller;
voor direct-marketingdoeleinden;
een betere identificatie van de interessecentra van de gebruiker mogelijk maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren waarin dit Handvest nog niet voorziet. In dat geval neemt de verantwoordelijke voor de verwerking contact op met de gebruiker voordat hij zijn persoonsgegevens hergebruikt om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem de mogelijkheid te bieden om hergebruik zo nodig te weigeren.

HOUDBAARHEID

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonlijke gegevens alleen zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten. De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de gegevensbeheerder bewaard. Voor bepaalde categorieën gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals voor verkeersgegevens, die slechts 12 maanden worden bewaard. Zodra de bewaartermijn is verstreken, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet meer beschikbaar zijn.

TOEGANG TOT EN KOPIËREN VAN GEGEVENS

Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na het overleggen van een identiteitsbewijs (een kopie van de identiteitskaart is vereist), gratis schriftelijke communicatie of een kopie van de hem/haar betreffende verzamelde persoonsgegevens verkrijgen. De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd. Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de gebruiker anderszins verzoekt. De gebruiker ontvangt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

RECHT OP CORRECTIE

Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na het verstrekken van een identiteitsbewijs (door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart), zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van één maand, gratis de rectificatie verkrijgen van alle persoonsgegevens die mogelijk onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, evenals de aanvulling van dergelijke gegevens indien deze onvolledig blijken te zijn.

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren (in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is).

De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het recht van bezwaar van de gebruiker uit te voeren als hij het bestaan van dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont, die zwaarder wegen dan de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig de sectie “Klachten” van dit Handvest. Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker op elk moment en na bewijs van identiteit (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), zich kosteloos en zonder rechtvaardiging verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor direct marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op het verzoek van de gebruiker en de redenen voor zijn reactie te geven als hij van plan is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in het gedeelte “Contactgegevens” van dit Privacybeleid, kan de gebruiker, na het overleggen van een identiteitsbewijs (een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker moet worden overgelegd), een beperking verkrijgen op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de hieronder vermelde gevallen:

wanneer de gebruiker de juistheid van de gegevens betwist, en slechts zolang als nodig is voor de gegevensbeheerder om dit te controleren;
wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking boven wissen;
wanneer, hoewel het niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, de gebruiker het nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
voor de tijd die nodig is om de gegrondheid van een verzoek om verzet van de gebruiker te onderzoeken, met andere woorden voor de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te controleren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de verwerkingsbeperking wordt opgeheven.

RECHT OP WISSEN (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN)

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker, na het overleggen van een identiteitsbewijs (een kopie van een identiteitskaart is vereist), de verwijdering van de hem/haar betreffende persoonsgegevens verkrijgen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;
de gebruiker zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens heeft ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking;
de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking en/of de gebruiker zijn/haar specifieke recht uitoefent om bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief profilering);
de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt ;
de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

In de volgende 5 gevallen worden gegevens echter niet verwijderd:

wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking die is vastgesteld in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
wanneer verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de betreffende verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig in gevaar zal brengen;
wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op het verzoek van de gebruiker en de redenen voor zijn reactie te geven als hij van plan is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen. De gebruiker heeft ook het recht om, onder dezelfde voorwaarden, kosteloos de verwijdering of het verbod op gebruik te verkrijgen van alle hem betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn, of waarvan de registratie, verstrekking of opslag verboden is, of die langer dan de noodzakelijke en toegestane periode zijn opgeslagen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest en na het bewijs van zijn/haar identiteit te hebben geleverd (door een leesbare kopie van zijn/haar identiteitskaart bij te voegen), kan de gebruiker te allen tijde verzoeken om gratis zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name om deze door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking, waar :

de gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen;
de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker of op een contract tussen de gebruiker en de voor de verwerking verantwoordelijke.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedures heeft de gebruiker het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat zijn/haar persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN BEKENDMAKING AAN DERDEN

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners, gevestigd in België of in de Europese Unie, die samenwerken met de verantwoordelijke voor de verwerking bij de marketing van producten of de levering van diensten. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan derden voor direct marketing of wervingsdoeleinden, wordt de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld zodat hij/zij kan kiezen of hij/zij deze verwerking van zijn/haar gegevens door derden al dan niet aanvaardt. Door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, kan de gebruiker zich op elk moment en na het verstrekken van een bewijs van zijn identiteit (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen) kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden. De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in alle gevallen voor zorgen dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden met toegang tot deze persoonsgegevens dit Handvest naleven. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie dit noodzakelijk maakt. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie.

GEBRUIK EN BEHEER VAN COOKIES

Algemene principes
Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website. Dit cookiebeheerbeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de gegevensbeheerder. De website maakt gebruik van cookies om het surfen nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, terwijl andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als gebruikers hun beheer willen personaliseren, moeten ze hun browserinstellingen wijzigen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het gedeelte “Cookiebeheer” van deze bepaling. Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaan gebruikers uitdrukkelijk akkoord met het hieronder beschreven cookiebeheer.

Definitie van cookies
Een “cookie” is een gegevens- of tekstbestand dat een website-server tijdelijk of permanent opslaat op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via de browser van de gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie de gegevensbeheerder samenwerkt. Cookies bewaren een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelmandje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen goed werken op de website. Andere maken het mogelijk om de inhoud en/of reclame op een website af te stemmen op de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website
De website gebruikt verschillende soorten cookies:
Essentiële of technische cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, een goede communicatie mogelijk maken en bedoeld zijn om het surfen te vergemakkelijken.
Statistische of analytische cookies: met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en hun surfgedrag bij een bezoek aan de website bekijken. Dit verbetert de navigatie voor gebruikers en maakt het makkelijker voor hen om te vinden wat ze zoeken;
Functionele cookies: deze worden gebruikt om specifieke functies op de website te activeren om de gebruikerservaring te verbeteren, met name door de voorkeuren van de gebruiker te onthouden (bijv. taal);
Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze maken het mogelijk om de inhoud en prestaties van de website te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina’s of klikken te identificeren) en om commerciële voorstellen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
Reclame- of commerciële cookies: dit zijn bestanden die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen met betrekking tot het profiel van bezoekers en die waarschijnlijk worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de gegevensbeheerder samenwerkt om de effectiviteit van een advertentie of webpagina te meten en deze beter af te stemmen op de interessegebieden van de gebruiker;
Tracking cookies: de website maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, met als doel de controller te helpen bij het meten van de manieren waarop gebruikers interageren met de inhoud van de website, en die bezoekstatistieken op strikt anonieme basis genereert. Met deze statistieken kunnen we de website voortdurend verbeteren en gebruikers relevante inhoud bieden. De controller gebruikt Google Analytics om een overzicht te krijgen van het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina’s. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de mensen die de website bezoeken te identificeren. Voor meer informatie worden gebruikers uitgenodigd het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen, dat beschikbaar is op het volgende adres HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/INTL/NL/BELEID/PRIVACY/
Het gebruik van sharing tools: Onze website maakt gebruik van enkele social media tools in de vorm van sharing buttons waarmee bezoekers eenvoudig informatie kunnen delen met hun vrienden op bepaalde sociale netwerken. Het is daarom mogelijk dat u door het bezoeken van een pagina waarop een dergelijke plug-in is opgenomen, wordt geconfronteerd met cookies van deze websites. Deze sites worden niet beheerd door Makeda Consulting. Door deze koppelingen te gebruiken, accepteert u het vertrouwelijkheidsbeleid van deze sites. Deze sites kunnen ook een cookie plaatsen als u verbonden bent met hun diensten. Op deze manier kunnen ze ook gegevens verzamelen om u op andere sites advertenties te tonen die zij relevant achten voor uw interesses.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van gebruikers op de verschillende websites en applicaties die deel uitmaken van zijn advertentienetwerk. Een beacon is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat bijhoudt hoe de gebruiker surft op een of meer websites/applicaties. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven. Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die met behulp van commerciële cookies en beacons wordt verzameld, wordt gebruikt om de doeltreffendheid van reclame te meten en om reclame op de website en op andere websites die deel uitmaken van het reclamenetwerk of waarvoor de gegevensbeheerder reclamediensten levert, beter te personaliseren. Hoe lang cookies worden bewaard, hangt af van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar. De verantwoordelijke voor de verwerking geeft openbare zoekmachines toestemming om de website te bezoeken via ‘spiders’ met als enige doel de toegang tot en de inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de verantwoordelijke voor de verwerking het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de in dit artikel gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Om aanbiedingen te doen die gebruikers waarschijnlijk interesseren, kan de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomsten sluiten met reclamebureaus op internet. Zij hebben toestemming gekregen van de gegevensbeheerder om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer gebruikers de website bezoeken, kunnen reclamebureaus ook informatie verzamelen.

COOKIEBEHEER

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren, maar bij alle browsers kunt u de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren. Als gebruikers niet willen dat de website cookies op hun computer/mobiel apparaat plaatst, kunnen ze deze eenvoudig beheren of verwijderen door hun browserinstellingen te wijzigen. Gebruikers kunnen hun browser ook zo instellen dat ze een melding krijgen wanneer ze een cookie ontvangen, zodat ze kunnen beslissen of ze deze wel of niet accepteren. Als gebruikers bepaalde cookies willen blokkeren en/of beheren, kunnen ze dit doen door de koppeling voor hun browser te volgen:

Internet Explorer: HTTP://WINDOWS.MICROSOFT.COM/EN-US/WINDOWS-VISTA/BLOCK-OR-ALLOW-COOKIES
Chrome: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ACCOUNTS/ANSWER/61416?HL=EN
Firefox: HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/EN-US/KB/ENABLE-AND-DISABLE-COOKIES-WEBSITE-PREFERENCES
Safari: HTTP://SUPPORT.APPLE.COM/KB/PH5042

Als gebruikers Google Analytics-cookies niet willen accepteren, kunnen ze dit aangeven via het bericht over cookies dat verschijnt bij hun eerste bezoek aan de website of door hun browserinstellingen zo aan te passen dat cookies worden geweigerd. Om op geen enkele website meer door Google Analytics gevolgd te worden, worden gebruikers uitgenodigd naar de volgende website te gaan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk en/of bruikbaar zijn.

VEILIGHEID

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om voor de verwerking en de verzamelde gegevens een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de risico’s voor de rechten en vrijheden van gebruikers. De verantwoordelijke voor de verwerking maakt altijd gebruik van coderingstechnologieën die erkend worden als industrienormen binnen de IT-sector bij het overdragen of ontvangen van gegevens op de website. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van via de website ontvangen informatie te voorkomen.

COMMUNICATIE PER POST, E-MAIL OF TELEFOON

Communicatie per post.
Als de gebruiker zijn/haar postadres via de website doorgeeft aan de controller, worden zijn/haar gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de controller om te kunnen reageren op zijn/haar verzoek en om hem/haar op de hoogte te houden van de producten en diensten die worden aangeboden door de controller. Tenzij de gebruiker hiertegen bezwaar maakt, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de gebruiker ook doorgeven aan derden (zoals concerns en commerciële partners) voor direct-marketingdoeleinden. Als gebruikers niet willen dat hun gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunnen ze dit aangeven wanneer ze zich registreren op de website. Gebruikers kunnen te allen tijde hun gegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen uit het bestand van de verantwoordelijke voor de verwerking. Om dit te doen, moeten ze contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld staat in de sectie “Contactgegevens” van dit Handvest, waarbij ze hun exacte naam en adres (correct gespeld) moeten vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zich om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

Communicatie per telefoon.
Als de gebruiker zijn/haar telefoonnummer via de website doorgeeft aan de verantwoordelijke voor de verwerking, kan hij/zij gebeld worden:

van de voor de verwerking verantwoordelijke om hen informatie te sturen over zijn producten, diensten of komende evenementen;
groepen bedrijven en commerciële partners waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking een contractuele relatie heeft.

Indien de gebruiker dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, en vergeet niet zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zich om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt. Als de gebruiker zijn/haar mobiele telefoonnummer via de website doorgeeft aan de verantwoordelijke voor de verwerking, ontvangt hij/zij alleen berichten (SMS/MMS) van de verantwoordelijke voor de verwerking die nodig zijn om zijn/haar vragen te beantwoorden of hem/haar te informeren over online geplaatste bestellingen.

Communicatie via e-mail.
Als de gebruiker zijn/haar e-mailadres via de website doorgeeft aan de verantwoordelijke voor de verwerking, kan hij/zij :

e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke om informatie te sturen over zijn producten, diensten of komende evenementen (voor direct-marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd of al klant is bij de verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft doorgegeven;
e-mails van groepen bedrijven en bedrijven/organisaties waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking een contractuele relatie heeft, voor direct marketingdoeleinden, op voorwaarde dat de gebruiker hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien de gebruiker dergelijke e-mails niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de sectie “contactgegevens” van dit Handvest, en vergeet daarbij niet zijn exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verbindt zich ertoe zijn contactgegevens te verwijderen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

CLAIMS EN KLACHTEN

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Pressestraat 35, 1000 Brussel.
Tel. +32 2 274 48 00 – Fax. +32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij hun lokale rechtbank van eerste aanleg. Voor meer informatie over klachten en mogelijke verhaalmiddelen wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen: https://www.privacycommission.be/fr/plainte-et-recours

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming voor de verantwoordelijke voor de verwerking is: Alain Hemelinckx.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen en/of klachten, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van dit Handvest, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

Per e-mail: info@subsidea.be
Per post: avenue Octave Michot, 12 – 1640 Rhode Saint Genèse
TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit Handvest wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit Charter wordt beheerst door Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

DIVERSE BEPALINGEN

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit Handvest te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing over hun inwerkingtreding.
De huidige versie van het Handvest is gedateerd 05/10/2022.